تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هیجدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هیجده - چه شعارهای می تواند به من یادآوری کند که جایگزین برای رفتارهای منفی که آرزوی رها شدن از آن رادارم پیداکنم ؟
زمانی که در حال کشمکش درونی باخود هستیم ٬ می توانیم برای دورنگهداشتن خود از رفتار گذشته از برخی از شعارهای برنامه استفاده کنیم مثل ُ رها کن و بخدابسپار ُ ٬ که یاآسان بگیر و یاشعارهای دیگر الانان که جنبه مثبت تجربه ها را درمابیدارمیکند و یادآوری تجاربی که به ما آگاهی ٬ پدیرش وانگیزه عملی میدهد تا درمسیربهبودی حرکت کنیم . و می آموزیم که فقط وفقط برای امروز زندگی کنیم .
لینک مرجع