تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نوزدهم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال نوزده - آیا من قادرم به مباره طلبی ها بعنوان موقعیتهایی برای تمرین کردن صفتهای شخصیتی جدید بنگرم ؟
بله من قادر خواهم بود از مبارزه طلبی ها بعنوان موقعیتهای برای تمرین کردن صفتهای شخصیتی ام استفاده کنم زمانی که از جملات تاکیدی برنامه استفاده کنم و درگیر دلواپسی ووسواسهای قدیمی نگردم امروز که خودم را شناختم و بانگرشی ژرف به این حس عدالت خواهی دردرونم رسیدم باهرشرایط لغزشی باشدت باید مبارزه کنم واین میسرنخواهد بود مگراز راهکارها وتجارب تجربه ٬ نیرووامید .
لینک مرجع