تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیستم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست - آیامن قادرم به اشتباهاتم لبخندزده وهنگامی که کامل نیستم خودرانبازم ؟ ایا می توانم هنگامی که برای رسیدن به تعادل تمرین می کنم انسانیتم رادوست بدارم وجشن بگیرم ؟
من باپذیرش شرایط که درگذشته برای خودم ایجاد کرده بودم وهمچنین پذیرش شرایط کنونی خودم و بافروتنی که در من از کارکردن قدمهای قبلی ایجاد شد باچهره ای گشاده برای مثبت کردن منفی هایم قدم برمیدارم و باپشتوانه ای که ازحمایت برنامه وهمراهی نیروی برترم دارم ترس به خودم راه نمیدهم البته در وهله اول دراین راه ممکن است مورد تکذیب و طعن ولعن دیگران قرارگیرم ولی مسلما دوستان هم بهبودی مرادراین مسیرحمایت خواهند کرد و میتوانم خود راتشویق کنم و به خودم یادآورشوم که این شهامت برای من آسان بدست نیامد و همچنین به خود امتیاز داده و این پیروزی را جشن بگیرم .
لینک مرجع