تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست ویکم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست ویک - هنگامی که رفع کردن عیوبم را به خداوند واگذار می کنم آیا کوتاهی های جدیدی اشکار می شوند ؟ اگرچنین است ایا می توانم به درخواست کمک کردن از خداوند ادامه بدهم ؟
همزمان باایجاد تغییرات درخودمان ممکن است که از کشف کردن نواقص جدیدمان بترسیم . زمانی که مایک لایه پیاز رامی کنیم . مرتبادرزیر آن لایه جدیدی کشف می کنیم که این نشان دهنده رشد روحانی ماست به این ترتیب بهبودی حنبه های مختلفی ازشخصیتمان را نمایان می سازد تا زمانی که مابه درک کاملی از خود برسیم زمانی که از ابزارهای قدمها استفاده می کنیم . انعطاف پذیرمی شویم وقادرخواهیم بود که به خود مان عشق بورزیم . و هرچه که عشق درماقوی ترمیشود ارتباطمان بانیروی برترمان محکم تر و نزدیکترمیشود و حتما درخواست کمک برایمان سهل تر و شیرین تر میشود .
لینک مرجع