تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست ودوم قدم هفتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست ودو - هنگامی که قدم هفتم را کارمی کنم آیا تغییری درارتباط خود باقدرت برترم مشاهده می کنم ؟
زمانی که من متواضعانه از خداوند درخواست می کنم ولی به چیزی که می خواهم دست پیدانمی کنم اغلب اوقات در آرامش میباشم .
لینک مرجع