تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال یکم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال یک - آیا برای تهیه یک لیست مقاومت کردم ؟ اگراینطوراست چرا ؟
ترس از اینکه نوشتن لیست تاکارکردن روی اعمال ورفتارگذشته ام وآسیب های که متوجه دیگران کردم باعث میشه که درمن مقاومتی بوجود بیاره بقول شاعر میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها باخودم فکرمیکنم که چطور میخوام طلب بخشش وجبران اینهمه ناملایمات رو بکنم و ترس ازبرخوردی که درزمینه جبران خسارتها بامن میشه آیا از طرف کسانیکه مورد صدمه وآزار از طرف من قرارگرفتن پذیرفته میشم واونها منو می پذیرند وخواهند بخشید یانه به من اضطراب شدید وارد میکنه و اون کشش رو درمن کم میکنه ولی وقت راهنما میگه شروع جبران خسارت معنیش این نیست که همه رو درزمان کوتاه باید انجام بدم وشاید بعضی از جبران خسارتهارو لازم نباشه انجام بدم ویاخیلی هاشو به مرورزمان باید انجام داد باعث کم شدن ترس وزیاد شدن شهامتم میشم و آرام ٬ آٰرام راهم هموار میشه وترسها به کنارزده میشه و من موفق میشم که این قدم رو هم باکمک راهنما ونیروی برترم انجام داده وپشت سربگذارم .
لینک مرجع