تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دو - آیا از قدم چهارم بعنوان یک ابزار برای آماده سازی لیست قدم هشتم خود استفاده کرده ام چطور؟
بسیاری از اعضا الانان که قبلا قدم چهارم خود را کامل کرده اند٬ لیستی از این افرادی که به آنها ضرررسانده اند تنظیم کردندواون فهرستی که ما درآن زمان تهیه کردیم میتونست زمینه ساز قدمهای بعدی از جمله قدم هشتم باشد . همه ما راجع به کسانی که درزندگیمان به آنها آسیب رساندیم نوشتیم . و یادآوری کردیم که به چه شکل به خود ودیگران درمسیرزندگی خود آسیب وارد آورده ایم وخیلی خوب میدانیم که یاد آوری و اعتراف و پذیرش این اعمال ورفتاربرایمان کارساده وآسانی نبود ولی به آن فائق آمدیم چراکه آرامش و طی مسیرزندگی در زندگی نوی که شروع کردیم بستگی به شهامت ما درپذیرفتن اعمال ورفتارگذشته مان میباشد ما باکارکردن برروی قدمهای چهارو پنج راه سخت و پرفشاری را طی کردیم و از موانع زیادی عبورکردم و به آگاهی لازمی که خواسته این دو قدم بود رسیدیم و این دوقدم هرچه بیشتر آمادگی وشهامت را در ما برای عبور از قدمهای بعدی بخصوص قدم هشتم که نوشتن و ایجاد تمایل برای جبران خسارتهای که در گذشته ایجاد کرده بودیم درماشد .
لینک مرجع