تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سوم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال سه - آیاباراهنمایم وبادیگراعضای الانان دررابطه بااینکه انها چطور لیست خودراتهیه کرده اند مشورت کردم ؟چه پیشنهاداتی آنها به من دادند ؟ چطور می توانم از آنها یادبگیرم ؟
بله واقعا برای تهیه این لیست بدون کمک راهنما و دوستان بهبودی انسان دچار مشکلات فراوانی وبه نظرمن گاهی اوقات غیرممکن به نظرمیاید چرا که این راه آسانی نیست که طی میکنیم مثل اینکه انسان از صخره و سنگ لاخهای زیادی باید گاهی اوقات عبورکند که به آبی دریا برسد این تجربه برای من یاد آوراین مطلب را داشت . اول اسامی هستند که شاید برای من بطور دائم وجود دارند وشاید از مطلبی که اتفاق افتاده سالهاست که میگذرد ولی برای من همچنان زنده وتازه است و باعث احساس گناه وشرمساری درمن است بقیه لیست ما اسامی هستند که ماازآن احساس ناراحتی وبدی داریم ماباید فقط رد این که چرا به آنها احساس بد داریم را دنبال کنیم و این مسئله را برای خود حل وفصل کنیم سری بعدی افرادی هستند که به نظرمیرسد که به ما لطمه زده اند ولی از ان گزندی برای ما بوجود نیامده اگر هنوز از آنها رنجشی داریم باید بابخشش آنها برای خود آرامش فکری ایجاد کنیم و به خودمان رایاری رسانی کنیم که این مشکل را برای همیشه پشت سربگذاریم .ولی من خودم را درراس لیست قرارمیدهم زیراکه میدانم بیشترین کسی که از من صدمه خورده خودم میباشم و جبران خسارت از خودم باعث احساس قدرشناسی وخود دوست داری درمن میگردد هرچند که دراین مرحله ممکن است که هنوز به احساس زیبای خود دوست داری به طور واقع نائل نشده باشم بعد از بازخوانی لیستم میتوانم به سراغ قسمت بعدی با مشارکت و تجربه گرفتن ایجاد تمایل بالا درخودم می کنم که قدم هشتم را هرچه وسیعتر که درذهنم هست وبه ذهنم آرامش میدهد پشت سربگذارم .
لینک مرجع