تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهارم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهار- آیا می خواهم که جبران کنم ؟ اگر نه چرا ؟ اگر بله ٬ آیامی خواهم که درباره تجربیاتم بنویسم ؟
بعضی از افراد درلیست من هستند که به من صدمه زده اند ومن حاضربه جبران خسارت از آنها نمی باشم میتوانم اسم آنها رادرلیست هرگز قرارده وباکمک راهنمایم میتوانم از شعاررها کن وبخدا بسپاربرای آنها استفاده کنم .
لینک مرجع