تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پنجم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پنج - چطور بامنطقی جلوه دادن وتوجیه کردن اعمالم برای ممانعت از تمایل داشتن به جیران استفاده کردم ؟
وقتی که من لیستم را تهیه می کنم خیلی جاها دوباره باقیافه حق به جانب به فکر میافتم که من صدمه خوردم وعارضم درحالیکه که بازهم بابررسی مطلب متوجه میشوم که مقصرخود من بودم به عنوان مثال درمقابل برخورد بابیمارم وقتی که به مرزهایش تجاوز میکنم و حق به جانب به میدانش میکشم وقتی خسارتی متوجه من بشود از اونیست بلکه باز رد پای خودم را می بینم پس این دید ژرف بینی که باعث حس عدالت جویی در من میشود همواره باید درمسیر این ترازنامه مد نظرم قراربگیرد .
لینک مرجع