تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال اول قدم سوم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

1- چه چيزي به ما در اعتماد كردن كافي به خداوند كمك ميكند كه اراده و زندگيمان را به او بسپاريم؟
لینک مرجع