تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال اول قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
1- آيا ما به خاطر اعمال و حركاتمان عذرخواهي مي كنيم ؟ آيا خويش را حق به جانب دانسته و معتقديم كه اين عيب و اشكال مانيست و با خود مي گوييم "اگر آنها هم در چنين خانواده اي بودند همين كار را مي كردند؟"
لینک مرجع