تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

2- آيا از زندگي كه داريم و از روشي كه رفتار مي كنيم احساس رنجش مي كنيم؟
لینک مرجع