تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پنجم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

5- آیا ما مسئوليت كاري را كه انجام داده ايم مي پذيريم خواه اشتباه باشد يا درست ؟
و يا اينكه هرچيزي (مستوليت) را به دوش ديگران مي گذاريم؟
لینک مرجع