تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

10- آيا ما برنده هاي خوبي هستيم ؟ آيا مي توانيم بدون اينكه نسبت به خودمان عقيده اي اغراق آميز داشته باشيم ، موفق شويم و به سرمنزل مقصود برسيم ؟
لینک مرجع