تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال یازدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

11- آيا درمورد چيزهايي كه نمي توانيم آنها را تغيير دهيم ، احساس نگراني مي كنيم؟
لینک مرجع