تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوازدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

12- آيا ما به اندازه كافي نسبت به عقايد و نظريات ديگران داراي ذهنيتي باز هستيم ؟
لینک مرجع