تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال شانزدهم قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

16- آيا سعي مي كنيم براي خودمان اهدافي قابل دستيابي تعيين كنيم و براي رسيدن به آنها تلاش مي كنيم ، يا اينكه در طول مسير آرام حركت مي كنيم تا شرايط و محيط ما را به سمت آن اهداف هل دهند؟ آيا براي خودمان اهداف غير قابل دسترسي و غير ممكن تعيين مي كنيم و احساس كمال و انجام يك كار را از خود دريغ مي كنيم ؟
لینک مرجع