تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال ششم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال شش -- آیا می فهمم که تمایل به جبران کردن با خود جبران کردن تفاوت دارد؟ تفاوتها را توضیح دهید.
باتامل وتمرکز روی وظیفه ای که قدم هشتم برروی دوشمان قرارمیدهد ویاری خواستن از خداوند وتفکرتعمق برروی اینکه چگونه میتوانیم این اراده را بدست بیاوریم کمک بسیار موثری برای ماست دراین راه میتوانیم از تجربه راهنمایمان ودوستان بهبودی هم بهره ببریم .آیا میتوانیم آینده ای رابدون دورریخت پس مانده های گذشته شروع کنیم ؟ مسلما پاسخ مانه است بخاطراینکه میخواهیم سبکبال باشیم وبارکمتری را حمل کنیم .ما این عقیده را پیدامی کنیم که این سفر ٬ یک سفرمعنوی برای ما محسوب میشود ولی خوب مسلما در أن منتظرنتیجه خاصی نیستیم .و فقط وصرفا دید فقط جبران خسارت گذشته ها میباشد .
لینک مرجع