تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هشتم قدم هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هشت - چقدر می خواهم که صادق باشم؟
یکی از شروط اساسی تمام قدمها صداقت باخود است من در گذشته از ناصادقی باخود ودیگران لطمات زیادی به خود ودیگران وارد آوردم به طوریکه عنان واختیار زندگیم از دستم خارج شد عدم صداقت باعث شد که من انسانی بدون اتکا به نفس ونیازمند تایید دیگران باشم عدم صداقت مرابه پنهان کاری وفریب وحسادت کشاند و زمان زیادی نگذشته بود که ازمن فردی باقی مانده بود که خودم هم نمی شناختم امروز سعی میکنم باغلبه برترسهایم باصداقت کامل باخودم برخورد کرده و رنجشهایم را کنار بگذارم و بتوانم دریچه ای نو به زندگی پرآرامشی که لایق شان یک انسان واقعیست برای خودم فراهم کنم .
لینک مرجع