تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دهم قدم هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال ده - آیا نام خودم را در لیست آورده ام؟ چرا ؟یا چرا نه؟
برایم اول مشکل بود که بپذیرم خودم اولین کسی هستم که درماجرای بیماریم خسارت خوردم ولی درمشارکتهای اعضا میشنیدم که خیلی از رنجشهای که برای اعضا بوده بخصوص دربرابربیمارشان درحقیقت بوسیله خودشان ایجاد شده بود ولی بعلت بیماری وتوقعی که در هرکدام از ماهست ما وجه اصلی وصادقانه قضیه را ندیدیم و بارگناه بردوش دیگران قراردادیم ونقش خودرایاندیدیم یا باحق به جانب بوده وبا ناصادقی نقشمان راکمرنگ کردیم .
لینک مرجع