تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال یازدهم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال یازده - خدا در این قدم چه نقشی دارد؟
هنگام کارکردن برروی این قدم من احتیاج به برقراری ارتباط بیشتری باخدای خودم دارم دراین قدم نیاز بیشتری به سپردن و رها کردن دارم وهمچنین احتیاج بیشتری به شهامت برخورد بارنجشهایم دارم دراین مرحله من نیاز به همراهی نیروی برترازخودم را برای گذر از گذشته ای تاریک دارم که تمام عمرم ترسهای زیادی رابرایم ایجاد میکرد من باسپردن به او ازاین مسیرباآرامش وترس کمتری عبورمی کنم .
لینک مرجع