تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوازدهم قدم هشتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دوازده -آیا می توانم افکارم، احساساتم و کلنجار رفتن هایم با این قدم را با بقیه گروه در میان بگذارم؟
دقیقا یاد اول ورود به برنامه افتادم که همه چیزرا از دریچه بسته افکارو نکرانی وترسهایم میدیدم ومدعی بودم که تمام خرابیها وناکامیهای زندگیم بخاطر حضور بیماری اعتیاد درزندگیم میباشد درحقیقت نقائص من پشت این بیماری پنهان شده بود وهنوزهم مرافریب میداد که من عیب وایراد ندارم بلکه دیگران هستند که باعث نابسامانی وگرفتاری من شدن برای هرمشکلی دیگران راسرزنش میکردم وازخودم غافل بودم به مرور زمان آموختم نقش وسهم خودرا درموقعیت های زندگیم بپذیرم . بعد از گرفتن راهنما وکارکردن برروی قدمها به قدم چهارم رسیدم ومدت زمانی روی لیست قدم چهارم کردم و بعد توانستم به ترسهایم غلبه کنم و از قدم پنجم عبورکنم وباتمرکز ودعا روی قدمهای ششم وهفتم حال آمادگی کارکردن روی قدم هشتم را درخود تقویت می کنم درشروع کار بازهم ترس مرافرارگرفته ویاد ترسهایم درقدم پنجم افتاده بودم ولی باکمک راهنما وهمراهی نیروی برتر و توضیحاتی که راهنمابرایم داد که قرارنیست تمام جبران خسارتها را به یک جا وسریع انجام دهم تا جایی که آمادگی و تمرکز لازم را داشته باشم یاری رسان بسیار بزرگی برایم در قدم هشتم بود .
لینک مرجع