تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سیزدهم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال سیزده - چطور می توانم کسانی را که من راهنمایشان هستم تشویق کنم تا براساس تجربیات شخصی من بر روی این قدم کار کنند؟
من باکسانی که همراهشان هستم بعنوان راهنما باتوضیح این قدم و کم کردن ترسهایشان که ناشی از عدم آمادگی برای جبران خیلی از رنجشها و یابازهم باخیلی افرادی که شاید انسان نمیخواهد به این زودی جبران کند ویاشاید جزو لیست هرگز باشد و متذکر شدن این مسئله که انسان باید به خود وقت وزمان کافی بدهد و اینکه فاصله پلکان نردبان رنجشها بسیار بلند است و انسان لازم نیست پله ها را دوتایکی کند دردرون رهجویانم را باآٰرامش وامید رهایی پرمیکنم و اونها رو معطوف به شعار آسان بگیرمی کنم وبازهم یادآورمیشوم که همیشه ماباید از شعار رها کن وبخدابسپار نیرو بگیریم وسرلوحه حرکتمان باشد .
لینک مرجع