تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال چهاردهم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهارده - همانطور که روی قدم هشتم کار می کنم، چطور تصور می کنم که این قدم به ارتباط من با افراد الکلی در زندگیم کمک می کند؟ با همکاری و دوستانم؟ با گروه گسترده خانواده؟
قدم هشتم به من کمک میکند که از دریچه نو باانسانها آشنا شوم بویژه آشنایی جدیدی که باخودم دارم و به نقاط قوت خودم که بالاترین ووالاترین نقطه امید درزندگیم هست منظورم عشق به معنای واقعی کلمه و معنی دست یافتم و این معدن غنی که دروجودم سالهای نهفته بود وبرداشتی از آن نداشتم رسیدم در وهله بعدی افراد خانواده ام میباشند که متاسقانه همیشه درمعرض و نقطه بالای تیررس حوادث ودرگیریهای من بودن من باناصادقی به افراد درجه یک خانواده ام خسارات بیشماری وارد کردم من درپشت این بیماری پنهان شدم وخسارت زدم وخسارت زدم تاجایی که روزنه ای هم حتی از عشق دیده نمی شد همش سرتاسرتوقع ودروغ بود و درپله بعدی خسارات من دوستان و افرادی که میبایست کماکان در فکرتایید و قضاوت خوب من باید باشند دراین قدم فرد الکلی من هم درلیست من قراردارد چرا که من نتوانستم بعنوان یک انسان درمورد فرد بیمارم نکات انسانی را رعایت کنم و بیدرنگ همه ناملایمات و نامرادی ها را به دوش اوسوار میکردم وبه او احساس گناه میدادم باقراردادن فرد بیمارم درلیست وجبران خسارت از وی را هم از دریچه انساندوستی وانسانیت می بینم وتمام امتیازاتی را که برای خود ودیگران قائل هستم درمورد وی هم رعایت می کنم .
لینک مرجع