تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال پانزدهم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال پانزده -با دوباره خوانی لیست آیا الگوئی پیدا می شود که نقطه ضعف جدیدی را در شخصیت من نشان دهد؟ آیا می توانم بفهمم که چطور این نقطه ضعفها به اشخاص مذکور در لیست صدمه است؟ آیا این همان الگویی است که من در کار کردن روی قدمهای پنجم و ششم توضیح دادم؟
دربرنامه متوجه میشویم بسیاری اازافرادی که برای ماالگو بودند نیز دارای ضعف های اخلاقی هستند بااین وجود بهتراست صادقانه اقرارکنیم که دررابطه بامعتادمان هم رفتارهای نادرستی داشتیم .افراد زیادی تحت تاثیرمستقیم برخورد مابااعتیاد ،صدمه دیده اند . آيا بخاطروسواس درمورد فرد معتادمان ، نیازهای سایرافراد زندگیمان را نادیده نگرفته ایم ؟ آیا نسبت به دوستان ویااقوامی که سعی برنصیحت ماداشته اند وما نمی خواستیم که صحبت های آنان رابشنویم خشمگین وعصبانی نشده ایم و صبرمان راازدست نداده ایم ؟آیا درتلاش برای حفط اسرار مربوط به اعتیاد ، خود راازدیگران جدانکرده ایم ؟ آیادرتلاش برای مخفی کردن معتادمان دست به کارهای غیرقانونی نزده ویا دروغ نگفته ایم ؟ واضح است که تمام کسانی که تحت تاثیراین گونه رفتارهای قرارگرفته اند ، باید به لیست ماافزوده شوند .و دراین روند متوجه میشویم وبه این نتیجه می رسیم که به کسانی خسارت زده ایم که بامشکل اعتیاد ارتباطی نداشته اند قبل ازاینکه درگیرمشکلات اعتیاد شویم ،‌این نواقص اخلاقی درماوجود داشته اند . اسامی افرادی که باآنان سروکار داشتیم وبه ایشان خسارت زدیم ، رانیز درلیست قرارمی دهیم مانند ؛ دوستان ، اقوام وهمکاران .اگر فکرکنیم نیاز به جبران خسارت نداریم ، باید باردیگر نگاهی به قدم چهارم خودبیندازیم ، بامرورلیست ضعف ها ، بسیار از اتفاقات فراموش شد ه رابه یاد مي‌ آوریم .
لینک مرجع