تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال شانزدهم قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال شانزده -آیا تشخیص می دهم که وقتی به کار کس دیگری اعتراض می کنم، ممکن است به آنها یا افراد دیگری صدمه بزنم؟ آیا تمایل دارم تا نیاز به جبران کردن هایم را تشخیص دهم؟
خوب شاید من فکرکنم من انسان خوبی بودم واگر به بیماری که معتاد هست و یااینکه حتی فردی قاچاقچی مواد هست توهین کردم خسارت نزدم ونباید جبران کنم ویااینکه فکرکنم رفتار نامناسب بافرد بیمارم بخاطراینکه تمام روز نشئه مواد است و بخاطر آن انسان ضایعی هست و من اجازه اهانت بوی را به هرصورت دارم ویااینکه بخاطراینکه کارو حقوق ثابتم را ازدست دادم واجازه دارم اورابه میدان بکشم که دراینصورت حتی اگر به من حمله کند ومرا مجروح کند مسئولیت این کار وخسارتی که اورا دربرمیگیرد متوجه من است ونه فرد بیمارشاید که به دادگاه وزندان و خیلی جرائم دیگر کشیده شود همه اینها خسارتی است که بانادانی وبیماری من محیا شده و فرد شاکی وحق وبه جانب هنوز منم .
لینک مرجع