تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال یکم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال یک -- هدف قدم دهم چیست؟
قدم دهم به ماکمک می کند مرتبا به درون خود بنگریم وچگونگی برقراری ارتباط بااطرافیانمان را موردارزیابی قراردهیم . درحقیقت این قدم یادآوراین است که باید فکرکنیم ٬ رشد کنیم وفقط برای امروز زندگی کنیم .
لینک مرجع