تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال دوم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دو - من در مورد تهیه ترازنامه شخصی چه احساسی دارم؟
فروتنی یکی از اصول قدم دهم هست که باعث میشود که به محض پی بردن به اشتباهای خود به آنها اقرارکنم واحساس سبکی و آرامش کنم و در قدم دهم من میتوانم از تمامی ابزارهای که درقدمهای قبلی آموخته ام بکاربگیریم و بعد معنوی که حاصل از برداشتن قدمهای قبلی هست در این قدم تجربه کنم وبتوانم خودخواهی وحق به جانب بودن را کنار بگذارم و به اشتباهاتم اقرارکنم .
لینک مرجع