تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال سوم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال سه - چه چیزی به من کمک خواهد کرد که ابزارهای برنامه را حتی وقتی زندگی خشن می شود به کار ببندم؟
اگرهنگام کارکردن روی قدمهای یک تانه خود دقیق وصادق بوده باشم مرحله بازسازی خرابی های گذشته را آغاز کرده ایم . نقاط ضعف خود را به خدا سپردم حالاتلاس مستمری برای تغییررفتار گذشته خود درجهت بهترشدن به کارمی بندم من شروع میکنم که به نیازهای خودم توجه گنم به جای اینکه به زندگی دیگران واکنش نشان دهم . روی خودم کارمی کنم وسعی میکنم که لیست خودم را پاک وسالم نگه دارم بدلیل اینکه نمی خواهم که به الگوهای که درگذشته به من آسیب زدن بازگردم ودچارلغزش بشوم بخصوص درزمانهای که استرس وناراحتی به سراغم میاید وزمانی که بخصوص به رفتارهای قدیمی وتدافعی خودم برمیگردم .
لینک مرجع