تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال ششم قدم نهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال شش - با ترازنامه لحظه ای خود چه کاری می توانم انجام دهم؟
تراز لحظه ای به من کمک میکند که مرتبا به درون خودم نظرداشته باشم وچگونگی ارتباط بااطرافیانم را مورد ارزیابی قراردهیم . درحقیقت این قدم یاآوراین است که باید فکرکنیم ٬‌رشد کنیم وفقط برای امروز زندگی کنیم .
لینک مرجع