تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال هفتم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال هفت -در یک فهرست روزانه، می توانم از خودم سؤال کنم:
1) اتفاقات مهم روز کدام ها بودند؟
2) چه احساساتی را تجربه کردم؟
3) چطور با این احساسات برخورد کردم؟
4) آیا امروز خودم را درگیر موقعیتی دیدم که اصلاً به من ارتباطی نداشت؟
شاید بخواهیم لیست روزانه ای داشته باشم میتوانیم لیستی تهیه کنیم و در پایان روز خود را ارزیابی کنیم میتوانیم حتی این کار را ذهنی انجام دهیم وفهرستی از کارهای که خوب انجام شده و یا آنچه که میتوانست بهترباشد .
مهم این است که اتفاقات روز را وقتیکه میکنیم فقط نکات منفی را متذکر نشویم بلکه مهمتر نکات ودرک مثبت نگری در درجه اول اهمیت قراردارد .
ما احساس صداقت واینکه وقتیکه باخودمان ودیگران روراست هستیم تجربه آرامش این شرایط به نظرمن بالاترین تجربه هاست .
بادرنظرگرفتن اصل فروتنی وپذیرش این مطلب که نقائصم در گذشته خیلی به من صدمه زده و من بانوشتن ترازم و برخورد باخود این خسارات رابرای خودم جبران خواهم کرد وباردیگر پرهیز از بوجود آمدن آن شرایط نامطلوب .
و پذیرفتن اینکه سرنکردن در مشکلات دیگران باعث میشود که من به خودم توجه داشته باشم و پذیرش عجز من در مقابل همه انسانها و مطالبی که درزندگیم هست باعث آرامش و شادی بیشتری برایم می شود .
لینک مرجع