تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نهم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال نهم - آیا ترس با ایمان روی اعمال امروز من اثر گذاشت؟
بله وقتی که هرروز لیست خودم را بررسی میکنم و نکات مثبت را می بینم به سادگی درمی یابم که یک تلاش روزانه باصداقت و سادگی ٬ ترس را کاهش میدهد .
لینک مرجع