تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال نوزدهم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال نوزده -چطور امروز مسئولیت کس دیگری را برعهده گرفتم؟
بعضی اوقات چنان غرق در بیماری خودم میشم که مسئولیت خودمم هم نمیتونم به عهده بگیرم چه برسه به مسئولیت دیگران - ولی بعضی اوقاتم چنان غرق در بیماریم میشم که خودم فراموش میکنم و همش کار دیگران را به عهده میگیرم - از خدا میخوام همه ما رو کمک کنه تا به حد تعادل برسیم
لینک مرجع