تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیستم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست - اگر مسئولیت کس دیگری را نپذیرم می ترسم که چه اتفاق بیافتد؟
میترسم از عهده انجام کارهای خودش برنیاد، بعضی اوقات هم احساس میکنم مسئولیت دیگران وظیفه منه ، چون ترس از قضاوت - ترس از بی آبرویی - ترس از اینکه مشکلش بیشتر بشه - یا اینکه به دردسر بیافته ولی امروزه سعی میکنم با کمک دوستای بهبودی و راهنما از ابزار برنامه استفاده کنم
لینک مرجع