تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست ویکم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست ویک - اگر اشتباه کردم، آیا فوراً آن را اعتراف کردم؟
قبلا که هیچ وقت اینکار نمیکردم و همیشه بهانه های مختلفم میآوردم بخاطر اینکه ترسام زیاد بود ولی امروزه دارم تمرین میکنم سریع اقرار کنم تا نسبت به رفتارام آگاهی بیشتری پیدا کنم یا از ادامه دار شدن اشتباهاتم جلوگیری کنم
لینک مرجع