تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست ودوم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست ودو -برای خوب مراقبت کردن از خودم امروز چه کاری می توانم انجام دهم؟
افکارم اصلاح کنم - سهم و نقش خودم انجام بدم بقیه رو به خدا بسپارم - رابطه خودم با دوستان بهبودی و راهنما حفظ کنم - در هر کاری با راهنمام مشورت کنم - تغذیه خوب داشته باشم - مسافرت برم - کتاب بخونم - جلساتم مرتب شرکت کنم
لینک مرجع