تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست و چهارم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست وچهار- آیا امروز کار بخصوصی یا مشکلی را خوب انجام دادم؟ چطور می توانم برای این کار به خود پاداش دهم؟
لینک مرجع