تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال نهم
بین رهبری نارانان و حکومت کردن چه تفاوت هایی وجود دارد؟
رهبری باید و نباید ندارد .پیشنهاد میدهند
در حکومت مجازات و جزا هست.
رهبری یعنی خدمت کردنو خدمت گزار بودن .
حکومت یعنی استبداد ،خود را برتر دیدن که در خدمت گزار بودن این صفت نمیگنجد
زیرا خدمتگزار خودر ا فروتن میداند یعنی به دیگران کمک میکند نه خودش را بزرگ بداند.
در رهبری باید قاطع بود ولی حق بزرگ بینی نداریم وهمه چیز را به وجدان گروه میسپاریم .
خدمت ورهبری هم افتخار است و هم مسئولیتی خطیر با پذیرشی بالا
لینک مرجع