تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال دوازدهم
من به چه صورت رهبر و خدمتگزاری مورد اعتماد هستم؟
چطور میتوانم بدون اینکه مسئول باشم ،رهبری کنم؟
لینک مرجع