تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال سیزدهم
آیا با خودم و دیگران صادق هستم؟
آیا سعی دارم دیگران را کنتر ل کنم؟
آیا دیگران را متقاعد میکنم که حق با من است؟
لینک مرجع