تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 14 - سنت دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال چهاردهم
آیا مسئولیت های خود را واگذار میکنم و بعد اگر اشتباهی پیش بیاید دیگران را مورد سرزنش قرار میدهم؟
لینک مرجع