تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال بیست وهشتم قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سوال بیست وهشت - بعد از تمرین کردن روی قدم دهم، چطور احساساتم راجع به آن تغییر کرده؟
لینک مرجع