تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال2_مفهوم اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بعد از پرداخت هزینه نشریات ،تدارکات و کرایه جلسات آیا گروه ما به اندازه کافی پول خواهد داشت که باقی خدمات نارانان را به تنهایی ارائه کند؟
خیر
چون خدمتی که درکل انجام میگیرد از وظییفه یک گروه برنمیآید
مثل اطلاع رسانی که نیاز به کمیته دارد
نشریات که کا رتوزیع ان به همه گروه ها مشکل است و کار یک نفرنیست و نیاز به نیروی قویتر و کلی تر دارد.
طبق مفهوم یک ما بری دریافت خدمات ناحیه و استان و منطقه را حمایت میکنیم و ناحیه و منطقه نیز خدمات ارئه میدهد.
طبق مفهوم یک ساختار نارانان وظیفه خدمت رسانی دارند و گروه ها میتوانند برآنها نظارت کنند
لینک مرجع