تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3_مفهوم اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا گروه ما به تنهایی میتواند خدمات مختلفی مثل اطلاع رسانی ،داشتن خطوط تلفنی،توسعه و نشر نشریات ،صفحه ی وب و غیره را در حالی که جلسات بهبودی را نیز برقرار میکند ،سازمان دهی نماید؟
گروه در حد فکری و مالی و روحی میتواند ساختار را حمایت کند
همه گروه ها با ادغام منابع خود یعنی همان منابع فکری و مالی وروحی به بهتر شدن خدمات کمک میکنند.وبا کمک به هم میتوانیم کاری را انجام دهیم که به تنهایی یک گروه از پس آن بر نمیاید.
ما باید تقسیم کار کنیم تا هر گروه بهتر به هدف اصلی نارانان به پردازد.
لینک مرجع