تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4_مفهوم اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا گروه ما نماینده ای به کمیته خدمات ناحیه محلی اعزام میکند؟
آیا گروه ما به طور منظم پول به کمیته خدمات ناحیه کمک میکند؟
با فرستادن نماینده سهم خود را به عنوان گروه انجام میدهیم.
مابرای نظارت و حق صحبت داشتن در نواحی باید نماینده داشته باشیم.
مانیاز داریم که گروهمان حق صحبت در خدمات داشته باشد و از مسائل نارانان به روز بادش پس باید کسی باشد تا اخبار و اتفاقات خدمات را به گروه برساند.
لینک مرجع