تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برداشت از قدم هفتم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
من باآمادگی کامل از خداوند بزرگ میخواهم که دربرطرف کردن نقائصم بامن همراه باشد و رفع نقائصم را به اومی سپارم زیراکه من درمقابل نقائصم عاجرهستم .
من بااقراربه اشتباهاتم توانستم سهم ونقش خودم را دراین اشتباهات پیداکنم و به آنها معترف باشم و باکمال صداقت دیدم دربیشتر مواقع که خسارت متوجه من شده رد پای خودم درخسارت به وضوح دیده میشود . بعد از کارکردن برروی قدمهای چهارم و پنجم و بازگو کردن تمام مطالبی که از گذشته درذهنم باقیمانده بود و باعث ناآرامی و احساس های ناخشنود و دربعضی موارد ترسناک دردرون من شده بود توانستم پرونده های نیمه باز گذشته را مرورکرده و باصداقت به مشکلاتی که دربیشتر مواقع خودم درآنها نقش بسزایی داشتم بیفکنم و یکبار وبرای همیشه باگذشته وداع کنم و این پرونده ها را ببندم که هم سبکبال شوم و هم از نقش قربانی خارج ومسئولیت اعمال ورفتارم را بعهده بگیرم و اشتباهات گذشته را چراغی برای روشن کردن مسیر زندگیم درزمان حال وآینده نزدیک کنم و جلوی تکرار این چنین اشتباهات را ازطریق تجربه وکسب نیرو برای زندگی وامید به آینده ای روشن تغییردهم .باشناخت وقبول اشتباهاتم به فروتنی دست پیداکردم و توانستم بالاخره معنی فروتنی که همان پذیرش اشتباهاتم بود را درک کنم .و توانستم دوباره به آرامش ٬ عشق و امید از دست رفته درزندگیم بازگردم . دراین قدم همانند قدم اول که اعلام عجز کردم و درخواست کمک عاجزانه از خدای خودم خواستم که دربرطرف کردن نقائصم همراهم باشد وتنهایم نگذارد چرا که اگرمن به تنهایی بخواهم به ترس ونقائصم غلبه کنم غیرممکن ودوباره تولد ترس ونقائص دیگری درمن خواهد بود .من درقدم هفتم آموختم بجای خشم وکینه توزی وخود خواهی باید از عشق بدون توقع کمک بگیرم و دست از خودخواهی وخودمحوری بپرهیزم و درعوض پذیرش شرایط ومکانهای که درآنها هستم و همچنین پذیرش انسانهای پیرامون خود را داشته باشم البته باید توجه کافی داشته باشم که فروتنی یعنی درجه بالای کرامت انسانی و با تحقیروکوچک شمردن انسانها اشتباه نکنم . باید بیاموزم که مرزهایم را مشخص کنم و لی نسبت به رفتار سایرین پذیرش و گذشت داشته باشم از نظرمن قدم هفتم قدم پذیرش دوباره عجز ٬ مشورت ٬ تلاش ٬ صبر ٬ اقرارو شهامت تغییراست یعنی اینکه من دیگرنمی خواهم انسان سابق باشم یعنی اینکه من امروز نیازهایم را می شناسم و برای خود حق انتخاب قال هستم .
لینک مرجع