تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال1 _ سنت پنجم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چطور میتوانم هدف اصلی گروه را در جلسات توصیف کنم؟
برای تازه واردین چطور؟
اگر حالم خراب باشد ،متوجه حال دیگران نخواهم شد،اولین برخورد خوب با تازه وارد با روی گشاده از آنها استقبال کردن،و در آغوش گرفتن آنان است. و خوب به آنها گوش بدهیم.
تازه وارد یعنی خون تازه در رگ جلسات.
پس برخورد خوب در اولین جلسه ورود آنها برابر است با جذب افراد
پس به آنها خوب و با دقت گوش می دهم،قضاوتشان نمی کنم،اگر حال و احساس خوبی هم ندارم اما سعی میکنم مشارکت خوب و مثبت داشته باشم ولی حال و احساس بدم را به طور خصوصی با یک دوست بهبودی و قابل اعتماد مشارکت میکنم تا انرژی منفی به جمع ندهم.
وقتی من در گروه از تجربیات گذشته خود صحبت میکنم که چقدر خود را درگیر مسائل فرد دیگری میکردیم و از خود غافل بودم در واقع هدف گروه یعنی تمرکز روی خود را یاد آوری میکنم.
وقتی روی خودم کار کنم و آرام باشم
گوش دادن به حرفهای تازه وارد و ابراز همدردی با او
با عضوی فعال بودن در جلسه به پابرجا بودن جلسات کمک خواهم کرد.جلسه که برقرار باشد قدم دوازدهم خود به خود فعال میماند.
بامشارکت اصولی حضور درجلسات عملکرد داشتن خدمت گرفتن قدم کارکردن راهنماورهجوشدن پذیرفتن اعتیاد به عنوان بیماری که شامل وابستگی شیمیایی وذهنی وفکری میشود بامسیربهبودی همگام بودن فرصت بهبودی به خودودیگران دادن اجازه اشتباه دادن اماتکراراشتباه خیرحمایت ناسالم نکردن
لینک مرجع