تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2 _سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا بهبودی خود را در اولویت نسبت به نیازهای دیگران قرار میدهم؟
چه وقت؟
چگونه؟
من سعی میکنم ابتدا مراقبت از خودم را به خوبی یاد بگیرم و سلامت عقل بدست بیاورم و در مرحله بعد به دیگران کمک کنم.
من همیشه و در همه حال در اولویت هستم ،اما طبق اصول،بدون خسارت به دیگران و بدون خودخواهی.
لینک مرجع