تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3 _سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا تشخیص میدهم که استقبال و دادن قوت قلب ،محدود به تازه واردین نمیشود؟
چرا؟
بله
زیرا انسانها همیشه به کمک احتیاج دارند ،
هم افراد قدیمی و وهم تازه واردین.
انسان همیشه محتاج محبت است وهم باید محبت کند
لینک مرجع